Proběhlé akce

Bioekonomika na polním dnu Demo farmy

 Koncem května farma “otevřela dveře” a představila aplikaci kompostu na povrch půdy bez zapravení pro odbornou veřejnost především z řad zemědělské praxe.

Společnost ProFarm Blatnice se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou, v rostlinné výrobě přikládá značný důraz na bilanci humusu a živin v půdě. 
 
ProFarm Blatnice se před pěti lety stala Demonstrační farmou ministerstva zemědělství, již deset let zavádí systém precizního zemědělství do praxe s využitím kompostu vlastní výroby pocházejícího z biologicky rozložitelného odpadu. Polní den na demo farmě představil aplikaci kompostu na povrch půdy bez zapravení. parametry a kvalitu, kterou musí splňovat kompost, který by mohl být (po změně příslušných právních předpisů) aplikován na povrch půdy bez zapravení a jaký vliv na půdu má. Odborná veřejnost byla seznámena s novými výsledky managementu aplikace kompostu: vyhodnocení výsledků aplikace kompostu bez zapravení na povrch půdy jako mulč a vliv tohoto způsobu aplikace na půdní systém, vyhodnocení vlastností půdy po aplikaci kompostu – fyzikální, chemické a biologické klíčové parametry stabilního kompostu pro aplikaci bez zapravení z pohledu potřeb výživy rostlin, kvality půdy, bezpečnosti a emisí a ekonomické zhodnocení aplikace kompostu jako mulče. Akce se účastnili odborníci z praxe, jak na stran kompostářů, tak zemědělců, dále zástupci ÚKZÚZ, výzkumných organizací – VÚZT, VÚPT, univerzit – MENDELU, ČZU.