Iniciativa BIOEAST

Iniciativa BIOEAST

Misí Iniciativy BIOEAST je podpora cirkulární biekonomiky založené na znalostech a spolupráci v regionu zemí Střední a Východní Evropy - makro regionu BIOEAST a tvorba nových pracovních míst zejména ve venkovských regionech pro posilování environmentální udržitelnosti.

Základní fakta pro rychlou orientaci o Iniciativě BIOEAST:

 • Prostřednictvím vládní iniciativy stanovily země střední a východní Evropy (CEE) vizi do roku 2030: rozvíjet cirkulární bioekonomiku založenou na znalostech a spolupráci, což pomáhá zlepšit jejich inkluzivní růst a vytvářet nová pracovní místa s přidanou hodnotou zejména ve venkovských oblastech, zachování nebo dokonce posílení environmentální udržitelnosti.
 • Hlavním pracovním orgánem iniciativy BIOEAST je rada BIOEAST složená z generálního tajemníka a národních kontaktních osob.
 • Na úrovni makro regionu bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin BIOEAST na podporu práce správní rady BIOEAST v konkrétních strategických oblastech.
 • Iniciativa BIOEAST je politická iniciativa a jejími členy se mohou stát pouze ministerské orgány. Bioekonomika je v makroregionu BIOEAST poměrně novým tématem a je třeba mobilizovat výzkumné organizace, průmysl, nevládní organizace a širokou veřejnost. Proto Governance Paper Iniciativy BIOEAST definuje roli národních BIOEAST HUBů jako sítí pro organizaci, mobilizaci a zapojení národních stakeholderů do implementace bioekonomiky v národních státech. První národní BIOEAST HUB vznikl v České republice s podporou Ministerstva zemědělství. BIOEAST HUB CZ rovněž zpracoval postup pro založení národních BIOEAST HUB CZ (dostupný na www.bioeast.eu v sekci Library)
 • V roce 2019 byl zahájen projekt BIOEASTsUP s finanční podporou H2020 RUR-2019-1 s hlavním cílem podpořit iniciativu BIOEAST při realizaci Vize pro rok 2030 a akčního plánu.

Tematické skupiny Iniciativy BIOEAST

Iniciativa BIOEAST sdružuje ministerstva zemědělství států Střední a Východní Evropy. Cílem iniciativy v době svého založení (2014) bylo podpořit rozvoj bioekonomiky v regionu BIOEAST jako příležitost růstu, zapojení států regionu BIOEAST do programů mezinárodní spolupráce a zvýšení životní úrovně. K zakládajícím státům ke státům V4 se postupně přidaly členové EU z řad pobaltských států, zemí bývalé Jugoslávie, Rumunsko a Bulharsko. Iniciativa BIOEAST se chce zapojit a podpořit Evropskou zelenou dohodu. Pro podporu činnosti Iniciativy BIOEAST byl předložen projektu BIOEASTsUP, který získal v roce 2019 finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020. Českou republiku v projektu zastupuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

Pro podporu prosazování společných zájmů a priorit iniciovala některá ministerstva zemědělství států BIOEAST tematické skupiny (dále jen „TWG“) zaměřené na široce koncipovaná témata, která pak v rámci iniciativy BIOEAST koordinují. Jedná se o lesnictví, které je nejdéle fungující skupinou koordinovanou Slovenskou republiko. Ostatní skupiny zahájily svoji činnost v roce 2019 – jedná se Potravinářství, kterou koordinuje Polsko, Agroekologie, kteoru koordinuje Maďarsko, a bio-energetika a bio-materiály, kterou koordinuje Chorvatsko. Ministerstvo zemědělství ČR iniciovalo začátek tou 2020 tematickou skupinu Bioekonomika založená na sladké vodě, kterou koordinuje Zemědělský výzkum Troubsko, koordinátorem je doktorka Zuzana Boukalová. S ohledem na potřeby vzdělávání v oblasti bioekonomiky inicioval BIOEAST HUB CZ zatím neformální pracovní skupiny Vzdělávání pro bioekonomiku, kde v současné době probíhají nominace z ostatních zemí. Skupinu vede doktor George Sakellaris a Marie Kubáňková.

Klimatická změna a reakce EU

V souvislosti se změnou klimatu současně dochází k apelu na politickou reprezentaci, aby podnikla kroky v boji se změnou klimatu a postupně nahradila využívání fosilních zdrojů při výrobě materiálů a energie a obnovitelnými zdroji. Právě podpora bioekonomiky se jeví optimální pro řešení globálních výzev, proto je bioekonomika přímo nebo nepřímo zahrnovány do politických programů na celém světě.

Požadavky veřejnosti reflektuje také nová Evropská strategie bioekonomiky, jejíchž hlavním cílem je začít efektivněji využívat obnovitelných zdrojů pro průmyslové účely a zároveň zajistit ochranu životního prostředí (EC, 2018). Základem Evropské integrované bioekonomiky je ukončení závislosti na fosilních palivech na situaci, kdy zemědělství bude nejen poskytovat potravinovou bezpečnost, ale také biomasu jako obnovitelnou surovinu pro průmysl, jde tedy o výše zmíněnou transformaci na biologicky udržitelné hospodářství a Industry 5.0. Celosvětově již více než 50 zemí vytvořilo různé strategie související s oblastí bioekonomiky, nicméně pouze velmi málo z nich (jako např. Německo a EU), vytvořilo strategii zaměřenou na bioekonomiku a související akční plán.

Představení Iniciativy BIOEAST

Za posledních deset let pomohly zdroje společné zemědělské politiky regionům střední a východní Evropy (CEE) zlepšit jejich zemědělsko-potravinářský, akvakulturní a lesnický sektor, životní prostředí a venkovské oblasti, čímž pomohly zvýšit soudržnost Evropské unie (EU). Věříme, že k dosažení dalšího pokroku v udržitelném růstu zemědělství, akvakultury a lesnictví v bioekonomice musíme přesunout důraz na výzkum, inovace a nadnárodní spolupráci pro rozvoj založený na dovednostech. Je skutečností, že Evropská unie vidí značné vnitřní rozdíly, pokud jde o výkonnost výzkumu a inovací, jak je uvedeno ve srovnávacím přehledu Unie inovací. Kromě toho kvůli nízké účasti regionů střední a východní Evropy na H2020 zůstává vysoká úroveň odborných znalostí mimo region.To je hlavní výzva, která brání udržitelnému růstu v celé EU. Proto je třeba posílit účast makroregionu BIOEAST v programu Horizont Evropa.

Nízká výkonnost a viditelnost zemědělství, akvakultury a lesnictví založeného na znalostech v bioekonomice v regionech střední a východní Evropy je problém, který je diskutován na regionální, národní a makroregionální úrovni mnoha stakeholderů, a to včetně včetně zemědělců, výzkumných pracovníků a politiků.

Co Iniciativa BIOEAST nabízí?

Středoevropská iniciativa BIOEAST pro znalostní bioekonomiku nabízí společný strategický výzkumný a inovační rámec pro práci na rozvoji udržitelné bioekonomiky v zemích střední a východní Evropy (CEE). Komparativní výhodou zemí makroregionu BIOEAST v EU je zejména udržitelná výroba a zpracování biomasy, která by mohla vést k přínosu pro společnost vytvořením pracovních míst a růstem v soukromém sektoru.

Environmentální, ekonomická, společenská, geopolitická, kulturní a historická homogenita a složitost makroregionu by mohla poskytnout rámcové podmínky příznivé pro rozvoj udržitelné cirkulární bioekonomiky. K dosažení tohoto cíle je však nutné modernizovat tradiční odvětví primární produkce a zpracování prostřednictvím silné iniciativy v oblasti výzkumu a inovací v bioekonomice. Ve skutečnosti čelí výzkumné a inovační kapacity těchto zemí významným vnitřním rozdílům, a vytvářejí tak překážku pro úplnému dokončení evropského výzkumného prostoru. K úspěšnému řešení současných a budoucích výzev je nutné společné úsilí.

Spolu s procesem vytváření iniciativy BIOEAST a založení TWG vyjádřilo více než 100 stakeholderů z výzkumného a veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a také nevládních neziskových organizací podporu a zájem podílet se na rozvoji bioekonomiky a iniciativy BIOEAST. Iniciativa BIOEAST je politická iniciativa, jejíchž členové mohou být pouze ministerstva zemí makroregionu BIOEAST. Pro zapojení stakeholderů z řad výzkumného, veřejného, neziskového sektoru a zástupců podnikatelských subjektů jsou zakládány národní bioekonomické BIOEAST HUBy. První byl založen v ČR s podporou Ministerstva zemědělství ČR, jeho koordinátorem je společnost Zemědělský výzkum, spol. S.r.o. (www.bio-hub.cz)

Na podporu práce správní rady BIOEAST bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin BIOEAST (dále jen „TWG“) v konkrétních strategických oblastech, jejichž výsledkem jsou dokumenty připravené se zvláštním zaměřením na strategický program výzkumu a inovací dále jen „strategická agenda pro výzkum a inovace“). „SRIA“).

TWG BIOEAST byly iniciovány ministerstvy zemědělství vybraných zemí BIOEAST, a to následovně:

 • Lesnictví Slovenskou republikou
 • Udržitelné výnosy a agroekologická intenzifikace v Maďarsku
 • Bioenergie a nové materiály s přidanou hodnotou Chorvatsko
 • Potravinářské systémy v Polsku
 • Bioekonomika založená na sladké vodě v České republice

POLITICKÉ ZÁVAZKY

Země střední a východní Evropy jsou se rozhodly věnovat pozornost rozvoji iniciativy BIOEAST. Ministři zemědělství zemí Visegrádské skupiny (CZ, HU, PL, SK), pobaltských států (EE, LT, LV) a BG, HR, RO a SI podepsali čtyři politická prohlášení o podpoře této iniciativy.

2) BIOEAST - historie a správa

Země BIOEAST jsou odhodlány spolupracovat a přispívat k dalšímu rozvoji ERA organizováním společných programů. Dlouhodobý proces byl zahájen v roce 2015. Makroregionální výzkumné a inovační potřeby zemí střední a východní Evropy tak byly na politické a odborné úrovni komunikovány několikrát. Podpora všech členských států EU a Evropské komise je nyní zásadní pro zachování závazku podporujících zemí a organizací.

Rozšířená setkání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny včetně dalších východoevropských zemí poskytuje politickou diskusní platformu pro Iniciativu BIOEAST. Níže uvádíme předsednictví zemí V4 a stručný program ve vztahu k Iniciativě BIOEAST.

POLSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2020/2021

Polsko převezme výroční předsednictví Visegrádské skupiny (V4) 1. července 2020. Předsednictví se shoduje s bezprecedentní krizí ve světě způsobenou pandemií COVID-19. Pandemie podrobila fungování společností tvrdé zkoušce. Reakce Evropy a světa na tuto pandemii - lékařská, sociální a ekonomická - bude mít zásadní dopad na rozvoj jednotlivých zemí, regionů, EU a celého světa. Pandemie a proces překonávání jejích důsledků bude mít také významný dopad na průběh polského předsednictví ve V4, a to v mnoha oblastech a aspektech.

Země V4 budou muset aktivně spolupracovat při řešení účinků pandemie COVID-19 a spolupracovat na navrácení socioekonomického života v regionu a EU. Budování image středoevropského regionu a V4 jako flexibilního a konstruktivního partnera zůstává trvalým úkolem. V této obtížné době je nezbytný dialog. Počíta se také s gesty solidarity a dobré vůle.

Polské předsednictví V4 se shoduje s 30. výročím visegrádské spolupráce (únor 1991). Setkání na vysoké úrovni v maďarském Visegrádu před třemi desetiletími mělo pro střední Evropu velký význam. Když už mluvíme o důležitých výročích pro V4, je třeba zdůraznit, že ještě v první polovině polského předsednictví budeme mít příležitost pokračovat v oslavách 20. výročí (červen 2000) Mezinárodního visegrádského fondu (IVF). Tato dvě důležitá výročí a související události definují rok polského předsednictví ve V4. V návaznosti na práci a úspěchy českého předsednictví ve V4 se zaměříme na problémy regionu a otázky EU týkající se našeho regionu. Předsednictví V4 také nabízí příležitost realizovat projekty (symbolické i praktické), které zdůrazňují význam spolupráce V4 pro její členy a dosahují praktického pokroku. Mottem spolupráce V4 během předsednictví bude „Zpět na trať“.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2019/2020

Pro visegrádské předsednictví označilo Ministerstvo zemědělství České republiky za klíč k řešení budoucí podoby SZP a dvojí kvality potravin. Vzhledem k výzvám změny klimatu a kalamity kůrovce je také prioritou zaměřit se na diskuse o lesnické politice EU spolu s možností využití bioekonomiky, agrolesnictví a dalších přístupů. Ministerstvo zemědělství ČR považuje vodní a půdní hospodářství za stejně důležité téma, kterému se bude v nadcházejícím období věnovat.

České předsednictví naváže na program slovenského předsednictví. Bude prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k výzvám a problémům, kterým čelí naše země i celá Evropa. Bude podporovat úsilí přispívající ke stabilitě našeho kontinentu, včetně rozšíření EU a evropské politiky sousedství. Celkovým cílem českého předsednictví je posílit postavení Visegrádské skupiny v EU a NATO a zároveň podporovat jednotu a soudržnost obou organizací. Visegrádská skupina by proto měla přispět k budování silné, efektivní, konkurenceschopné a bezpečné Evropy založené na hodnotách demokracie, právního státu, dodržování lidských práv a svobod, jakož i na zásadách subsidiarity, proporcionality a udržitelnost.

Mise, vize a cíle Iniciativy BIOEAST

MISE

Misí iniciativy BIOEAST je rozvíjet cirkulární bioekonomiku založenou na znalostech a spolupráci, což pomáhá posílit jejich inkluzivní růst a vytvářet nová pracovní místa s přidanou hodnotou, zejména ve venkovských oblastech, při zachování nebo dokonce posílení environmentální udržitelnosti.

Posláním iniciativy BIOEAST je pomáhat zemím střední a východní Evropy (CEE) operativizovat jejich vizi do roku 2030 s využitím jejich potenciálu a nabídky příležitostí pro:

 1. Udržitelné zvyšování produkce biomasy, aby se stala konkurenceschopnou a předním světovým producentem potravin a krmiv vysoké kvality;
 2. Cirkulární bez odpadové zpracování dostupné biomasy, aby se staly klíčovými hráči ve vývoji nových hodnotových řetězců založených na biotechnologiích;
 3. Životaschopné venkovské oblasti: vytvořit inovativní, inkluzivní model růstu připravený na klimatické změny.

Iniciativa BIOEAST určila pět výzev, které je třeba řešit. Tyto výzvy pomohly rozšířit iniciativu a stanovit cíle.

VÝZVY

 1. Makroregion BIOEAST stále trpí nevýhodami špatné infrastruktury výzkumu a inovací. Je třeba zlepšit zavádění výsledků výzkumu v plném rozsahu do praxe a vstupy odborníků do výzkumu.
 2. Ani tradiční, ani inovativní hodnotové řetězce nejsou plně využívány, příležitosti pro místní vytváření procesů s přidanou hodnotou jsou nízké nebo chybí. Model místního rozvoje venkova by měl být založen na drobných investicích a na drobném zpracování biomasy.
 3. K dohodě na souboru společných zásad pro udržitelnou výrobu a spotřebu je nezbytný systematičtější a integrovanější přístup v rozhodování.
 4. Je třeba hospodářsky a sociálně posílit venkovské komunity zemí střední a východní Evropy, aby bylo možné plně využít potenciál udržitelného oběhového hospodářství založeného na znalostech.
 5. Nízký přístup k financování a nízká míra synergií ve veřejno-soukromých fondech a investicích - Země střední a východní Evropy se vyznačují nízkou mírou soukromé podpory výzkumu a inovací a nízkou mírou synergií mezi veřejnými a soukromými fondy a investicemi.

Tyto výzvy pomohly rozšířit iniciativu a stanovit cíle.

 1. Strategické myšlení v bioekonomice: Vypracovat strategie bioekonomiky pro řešení konkrétních environmentálních a klimatických výzev, kterým čelí země střední a východní Evropy. Podpora stabilitu a socioekonomického rozvoje v makroregionu střední a východní Evropy v rámci posílené solidarity mezi členskými státy EU a zeměmi, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.
 2. Kvalitní potraviny a krmiva pro Evropu a pro svět: Společně vyvíjet a implementovat inovativní řešení (nebo posílit již existující) za účelem zlepšení účinnosti a udržitelnosti systému produkce biomasy.
 3. Průmyslová podpora pro venkovské oblasti: Usnadnit vytváření nových hodnotových řetězců a pracovních míst a kompetencí s přidanou hodnotou v makroregionu střední a východní Evropy. Posílit znalosti a inovace ve venkovských komunitách, zajistit jejich účast ve znalostní ekonomice a maximalizovat příležitosti vyplývající z pokroku ve výzkumu.

V rámci tohoto rozsahu jsou stanoveny obecné cíle pro řešení výzev k dosažení zastřešující mise.

CÍLE

 1. Vypracovat strategie: vytvořit meziodvětvový přístup k rozvoji národní oběhové ekonomiky a strategií bioekonomiky, které budou integrovány do širší společné strategie ve všech zemích regionu střední a východní Evropy v souladu se strategií EU pro bioekonomiku a společnou iniciativou BIOEAST cíle.
 2. Spolupracovat a rozvíjet politiky založené na faktech: podporovat vznik BIOEAST HUBů a spolupráce se stakeholdery; na úrovni iniciativy BIOEAST s cílem usnadnit společné akce, podpořené obnoveným závazkem k užší spolupráci na politické i operativní úrovni.
 3. Identifikovat společné výzvy a ověřit společné oblasti výzkumu: zmapovat konkrétní výzvy pro strategickou agendu výzkumu a inovací a podporovat inovativní multidisciplinární výzkumné a kooperační činnosti na národní a makroregionální úrovni. Ty by měly řešit příslušné společné výzvy členských zemí iniciativy BIOEAST prostřednictvím společné práce prováděné odborníky, výzkumníky a vládními úředníky v návaznosti na společnou deklaraci
  Visegrad4 + 3 a jako výchozí bod pro diskusi.
 4. Poskytnout důkazní základnu: zmapovat a zavést podporu rozvoje a provádění politik založenou na datech vytvořením interoperabilního, plně integrovaného systému pozorování a předpovědi, což by podpořilo nepřetržité dlouhodobé pozorování založené na otevřené datové struktury zaručující snadný přístup.
 5. Zlepšovat dovednosti: zvyšovat odbornost zúčastněných subjektů prostřednictvím školení a budování kapacit (včetně přeshraničních).
 6. Rozvíjet synergie: podporovat regionální, národní, evropské a mezinárodní možnosti financování rozvoje inovativních technologií, metodik a přístupů. Účelem by bylo podpořit udržitelný a oběhový hospodářský růst evropských odvětví biohospodářství a zachování a modernizaci regionálního prostředí, zdrojů a kulturního dědictví.
 7. Zvýšit viditelnost: upozornit na konkrétní výzvy a na výzkumný a inovační potenciál makroregionu prostřednictvím zapojení společnosti a podpory veřejného povědomí

Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›