Zajímavosti

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro podporu Evropské mise Voda a Dunajského regionu - unikátní příležitost spolupráce

Panelová diskuse s vysoce postavenými reprezentanty EU a členských států  zaměřená na spolupráci s členskými státy, regionálními sítěmi a klíčovými stakeholdery věnovaná nové misi  EU

Obnovit náš oceán a vody: maják na řece Dunaj byla uspořádána v rámci Evropských dnů výzkumu a inovací 2022 dne 29. září 2022. Workshop moderoval Kestutis Sadauskas zástupce generálního ředitele GŘ MARE 

Diskusi zahájil Sebastian-loan Burduja z rumunského ministerstva pro výzkum, inovace a digitalizaci, který zmínil četné projekty, jež byly v deltě Dunaje vyvinuty, a vyjádřil podporu země při realizaci této mise.   Dr. Barna Kovács, generální tajemník BIOEAST, pokračoval prezentací politické iniciativy 11 zemí střední a východní Evropy v makroregionu BIOEAST. Dr. Kovács vyzdvihl jedinečnou roli Mise Voda, která poprvé řeší výzkum a vývoj zaměřený na sladkou vodu. Sladká voda spolu vytváří ekonomickou  a sociální strukturu zemí BIOEAST, proto Ministerstvo zemědělství ČR iniciovalo vznik makroregionální tematické pracovní skupiny Sladkovodní bioekonomika, která umožňuje tvůrcům politik a odborníkům řešit  problematiku komplexně a společněm. Tuto skupinu koordinuje BIOEAST HUB CR.  Barna Kovacs poznamenal, že Mise jde nad rámec jednotlivých projektů a podporuje dlouhodobé strategie a akční plány, které musí tvůrci politik a odborníci vypracovat společně.   

Adrian Stănică generální ředitel rumunského Národního Institutu Mořské Geologie a Geoekologie - GeoEcoMar a Igor Liska technický expert Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje představili projekty, které byly vypracovány v povodí Dunaje.  Teresa Geidel výzkumná pracovnice společnosti Fresh Thoughts Consulting GmbH nastínila budoucí aktivity mise, které mohou podpořit společné úsilí při obnově delty Dunaje, zejména vytvoření "jednotného kontaktního místa" pro financování. 

John Bell shrnul diskusi a zdůraznil potřebu spolupráce mezi širokým spektrem zúčastněných stran, které by měly vyjádřit potřeby, tyto akce zaměřené na podporu spolupráce by pak mohly být podpořeny. Mise EU disponuje finančními prostředky, ale zásadní význam má zapojení zúčastněných stran a jasná a konkrétní opatření, která mohou přinést řešení založená na prokazatelné evidenci.

 


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›