Zajímavosti

PREZENTACE NA WORKSHOPU PROJEKTU GODANUBIO

Doktor Jan Nedělník prezentoval BIOEAST HUB CR a jeho činnost na workshopu pořádaném 25. 5. 2022 a zaměřeném na cirkulární bioekonomiku a zúčastnil se rovněž panelové diskuse.

Workshop projektu INTERREG Danube GoDanuBio pořádaly společně Národní klastrová asociace a Zdravá města, obce a regiony ČR. Prezentační část představila Koncepci biohospodářství v ČR z pohledu resortu Ministerstva zemědělství, která je v současné době zatím jedinou koncepcí cílenou na bioekonomiku v České republice.  Právě MZe ČR zastupuje Českou republiku v mezinárodní politické iniciativě BIOEAST, která vznikla na platformě V4, a  ke   které se přidaly další státy Střední a Východní Evropy. Cílem iniciativy je propagovat bioekonomiku, zapojit do ní co nejvíce výzkumných,  soukromých, veřejnoprávních i neziskových organizací a podpořit mezinárodni  spolupráci. BIOEAST HUB CR je prvním a doposud jediným národním bioekonomickým HUBem, který sdružuje zájemce o bioekonomiku z řad výzkumných organizací, neziskových organizací, ale také podnikatelských subjektů a koordinuje mezinárodní tematické skupiny iniciované MZe ČR.  V prezentační části byly rovněž představeny jak aktivity běžícího projektu GoDanuBio, BIOEASTsUP (H2020),  tak také  již ukončených mezinárodních projektů CELEBio (BBI – JU), Power4Bio (H2020).

Panelová diskuse umožnila sdílet názory jak na realizaci cílů Zelené dohody, tak na potřebnost národní strategie bioekonomiky a na možnosti, jak zvýšit zapojení stakeholderů do této perspektivní oblasti. Jan Nedělník k tomu dodává: „Absence národní strategie bioekonomiky je do určité míry limitujícím faktorem, který se však zdaleka netýká jen ČR. Státy makroregionu BIOEAST- tedy Střední a Východní Evropy, jsou na tom velmi podobně, v některých je zájem o bioekonomiku mnohem menší, než u nás. Je pravda, že strategie může českým subjektům pomoci při zapojování do mezinárodních projektů a rovněž může podpořit povědomí o této perspektivní oblasti. Velmi si vážím podpory Ministerstva zemědělství s jehož podporou vznikl BIOEAST HUB. S kolegy připravujeme koncepční podklady národní strategie bioekonomiky, společně s partnery zemí BIOEAST. Jsme aktivně zapojeni do nové Evropské mise voda – pilíře Dunaj a rovněž do aktivit souvisejících s podporou bioekonomického vzdělávání, kde jsme uspěli v několika projektech. Domnívám se, že spolupráce na národní i mezinárodní úrovni je pro podporu bioekonomiky klíčová, právě spolupráce je základem BIOEAST HUBu. Děkuji organizátorům workshopu za pozvání a možnost zde vystoupit. "


Vytisknout  

BIOEAST HUB CZ v kostce

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů.

Příležitost pro Vás →
EU flag BIOEASTsup logo

BIOEASTsUP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research and innovation under grant agreement No 862699

Interní systém ›