9 miliard pro podporu bioekonomiky, zemědělství a potravinářství

Z celkového rozpočtu 95,5 mld. EUR programu Horizont EUROPE je 9 mld. EUR alokováno na

podporu výzkumu a inovací v oblasti bioekonomiky, zemědělství, potravinářství a pro podporu venkovských regionů.

Horizont Evropa je novým rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027, na který je alokováno o téměř jednu třetinu více, než na program Horizont 2020 – tedy 95,517 mld. Euro. Navýšení rozpočtu reflektuje význam výzkumu a inovací pro budoucnost EU a politickou prioritu Evropské komise. Program se skládá ze tří pilířů, přičemž druhý z nich je orientován na řešení globálních výzev, z nichž jednou je právě bioekonomika. Ta je  zařazena do Klastru 6, společně s tématy potraviny, přírodní zdroje, životní prostředí a zemědělství. 

Investice do výzkumu a inovací v rámci Klastru 6 podpoří všechny priority Komise na období 2019--2024. Zejména klíčové budou pro splnění cílů Evropské Zelené dohody, strategie Od vidlí po vidličku, strategie Biologické rozmanitosti, cíle vytčené pro nulové znečištění a nové průmyslové strategie pro Evropu. Výzkum a inovace přispějí k rozvoji dlouhodobé vize pro venkovské regiony, Klastr 6 bude dále podporovat také společnou zemědělskou politiku, strategii EU v oblasti bioekonomiky, strategii pro udržitelný rozvoj chemických látek , strategie EU v oblasti plastů, datovou strategie pro Evropu, iniciativu Potraviny 2030 a všechny právní předpisy a politiky EU v oblasti životního prostředí zaměřené na vysokou úroveň ochrany biologické rozmanitosti, půdy, vody, ovzduší a mořských zdrojů, iniciativy pro ochranu opylovačů a rámcová směrnice EU o vodě.

Oběhové hospodářství, udržitelná bioekonomika včetně inovativních oběhových ekosystémů a řešení založených na biotechnologiích, modrá ekonomika včetně mořských biotechnologií, udržitelné zemědělství včetně agroekologie, udržitelné potravinové systémy, řešení založená na přírodě, integrované hospodaření s vodou, půdou a živinami a také digitalizace a datové technologie mají potenciál vyvážit environmentální, sociální a ekonomické cíle a nasměrovat ekonomiku směrem k nízké ekologické stopě a udržitelnému rozvoji v souladu s Agendou OSN 2030. K plnému využití jejich potenciálu bude sloužit výzkum vytvářející nové znalosti, rozmanitost inovací, prosperující inovační ekosystémy založené na místě, průmyslové ekosystémy, společenská angažovanost a inovativní obchodní a správní modely. Poznatky získané během krize COVID-19 otevírají příležitosti k urychlení ekologického přechodu.

Podpora klimatické neutrality

Klimatické neutrality bude dosaženo snižováním emisí skleníkových plynů, udržováním přírodních propadů uhlíku a zlepšením sekvestrace a ukládání uhlíku v ekosystémech, včetně rozvíjení potenciálu přírodních řešení, produkčních systémů na souši, na moři i na venkově a na pobřeží oblastí, kde se rovněž podporují přizpůsobení se změně klimatu za účelem zvýšení odolnosti.

Klastr 6 má potenciál významně plnit cíle EU v oblasti klimatu zrychlením systémových změn a zlepšením efektivního a udržitelného využívání zdrojů, půdy, vody, energie a surovin a zajistit, aby byly  minimalizovány negativní dopady na biologickou rozmanitost a lidi. Díky výzkumu a inovacím budou lépe pochopen a využit potenciály ekosystémů ke zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu, systémům primární produkce na souši i na moři, jakož i v potravinářských a biologických systémech. Inovativní systémy produkce, transformace, distribuce, spotřeby a nakládání s odpady povedou ke snížení emisí skleníkových plynů v primární a sekundární produkci, zejména v systémech zemědělství, potravinářství a biologických systémů. Inovativní přístupy umožní zlepšit funkci zachycování a ukládání uhlíku v zajišťovaných ekosystémech, včetně půd (zejména organických), lesů a oceánů, systémů primární produkce (např. uhlíkové zemědělství a agrolesnictví) a udržitelného biologického průmyslu. Výzkum a inovace rovněž podpoří přizpůsobení se dopadům změny klimatu a zvýší odolnost. Umožní účinné využívání zdrojů a udržitelné kaskádové využívání biomasy.

Podpora biodiverzity

Ačkoli transformační změny by mohly zvrátit úbytek biologické rozmanitosti, v současné době k tomu nedochází dostatečně rychle. To tedy vyžaduje zvýšenou mobilizaci výzkumu a inovací u všech stakeholderů. Výzkum a inovace budou použity k lepšímu pozorování, porozumění, monitorování, hodnocení, obnově a správě biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Budou navržena, vědecky otestována a validována inovativní řešení,, aby se zabránilo degradaci ekosystémů a to včetně opylovačů. Výzkum a inovace také zlepší ochranu, správu a využívání rostlin, zvířat, houbové a mikrobiální genetické zdroje, čímž se zachovává a zvyšuje biologická rozmanitost v přírodních a primárních produkčních systémech (včetně zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu), environmentální aplikace a biologické objevy. Budou řešeny přímé a nepřímé příčiny ztráty biologické rozmanitosti a  budou podporovány transformační změny ve všech odvětvích a společenských aspektech, zejména s využitím reportingu přírodního kapitálu. Evropský výzkum a inovace zvýší svůj příspěvek k vědě o biologické rozmanitosti a politice na evropské i globální úrovni.

Udržitelné a využívání přírodních zdrojů

Budou vyvíjena, testována, vědecky ověřována a dále demonstrována inovativní řešení pro podporu oběhového hospodářství, tj. recyklace zdrojů, a to včetně  vody a začleňování cirkulárních systémů, a to i na místní a regionální úrovni, za účelem zvýšení efektivity zdrojů v rámci hodnotových řetězců. Pozornost bude věnována prevenci a zmírňování znečištění, včetně živin, pesticidů, plastů a nových kontaminujících látek, směrem k čistému moři a oceánům, vodě (povrchové  podzemní), půdě a vzduchu. Inovativní, bezpečný oběhový a biologický přístup, prováděný prostřednictvím průlomů technologií a udržitelných obchodních modelů a prostřednictvím trvalého úsilí o rozvoj poptávky po těchto přístupech, zajistí konkurenceschopnost a přispěje ke zvýšené a spravedlivě distribuované přidané hodnotě v rámci a napříč hodnotovými řetězci a také na atraktivnější pracovní místa v oblastech, které jsou sociálně a ekonomicky znevýhodněny (např. venkovské oblasti), zejména v kontextu pandemie COVID-19. Inovativní cirkulární přístupy umožní udržitelné hospodaření s půdou, vodními zdroji a živinami, zvýší jejich hodnotu, umožní společnosti lépe se vyrovnat s dopady povodní a sucha a sníží vysoké ekonomické náklady spojené se sanací půdy, vody a znečištěním půdy, sedimentů ve vodě.. Výzkum a inovace bude přínosem pro udržitelné lesní, zemědělské a oceánské hospodářství a dodávky řady nových produktů a služeb. Inovativní biologická řešení uvolní potenciál udržitelného biohospodářství a nahradí fosilní, uhlíkově náročné a škodlivé materiály inovativními, klimaticky neutrálními, biologickými, cirkulárními, netoxickými materiály a chemikáliemi.

 

Potravinová a výživová bezpečnost

 

Výzkum a inovace bude klíčovou hnací silou při urychlení přechodu na udržitelné, zdravé a inkluzivní potravinové systémy s nízkou ekologickou stopou zahrnující celý řetězec od  primární produkce ke spotřebě. Zemědělci a prvovýrobci budou mít možnost starat se o  půdu, živočišné zdroje, vodu a živiny udržitelným způsobem, omezit používání pesticidů a antimikrobiálních látek i nadměrné hnojení a přejít k ekologičtějším a odolnějším zemědělským systémům. Produkce ryb a mořských plodů se bude opírat o udržitelnější rybolov a akvakulturu, včetně nových potravin. Mezi klíčové oblasti výzkumu patří zemědělské znalosti a inovační systémy, agroekologie, ekologické zemědělství a diverzifikované zemědělské systémy, zdraví rostlin a zvířat (implementace přístupu „jednoho zdraví“), výživa zvířat, dobré životní podmínky zvířat, mikrobiom, alternativní proteiny pro udržitelné zemědělství a změna stravovacích návyků, bezpečnost a sledovatelnost krmiv a potravin, přizpůsobená výživa, prevence a snižování ztrát a plýtvání potravinami a transformace městských potravinových systémů. Inovativní, klimaticky inteligentní, bez odlesňování a udržitelné potravinové hodnotové řetězce s vyváženými vztahy zajistí občanům přístup k dostatečné nabídce cenově dostupných potravin, a to i v případě krizových situací. Výzkum a inovace podpoří řešení přechodu k udržitelné zdravé stravě. Úsilí o podporu digitalizace založené na spravedlivé datové ekonomice v zemědělství, rybářství, akvakultuře, v potravinářském systému a na úrovni spotřeby podpoří rozvoj přizpůsobených řešení založených na digitálních technologiích umožňujících udržitelnost a transparentnost, jakož i posílit kapacity pro generování dat a zdokonalit databáze zvýšení jejich účinnosti.

Rozvoj venkovských oblastí

Diferencované dopady klimatických, environmentálních, sociálně-ekonomických a demografických změn na venkovské, pobřežní a městské oblasti budou lépe pochopeny a proměněny v rovné příležitosti pro obyvatele, ať žijí kdekoli, což zvýší územní soudržnost. Transdisciplinární výzkum a inovace se silným rozměrem společenských věd zlepší porozumění politickým (regulačním) a sociálně-ekonomickým podmínkám pro změnu s důrazem na nerovnost a genderové aspekty a chování a hodnoty výrobců, spotřebitelů a všech ostatních aktérů. Lidé budou mít rovnější přístup ke znalostem a dovednostem potřebným pro informovaná rozhodnutí a aktivní zapojení do udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, od výroby po spotřebu a likvidaci. Venkovská, pobřežní a městská společenství, zejména ženy, nejzranitelnější skupiny a skupiny nejvíce zasažené pandemií COVID-19, uvidí své pracovní podmínky, kvalitu života, přístup ke službám a dlouhodobé sociálně-ekonomické vyhlídky v kontextu došlo ke zlepšení hlavních přechodů a rostoucích zdravotních hrozeb. Bude posílena jejich schopnost řídit inovace vedené komunitou. Mobilizace sil digitální transformace, řešení založených na přírodě, jakož i sociální a politické inovace tyto změny usnadní a podpoří inteligentní, ekologický, klimaticky neutrální a odolný životní styl. V mořském a pobřežním prostředí bude kladen důraz na ochranu ekosystémů, adaptaci na klima a odolnost.

Inovativní modely

Výzkum a inovace poskytne nové znalosti a nástroje pro hodnotové řetězce.  Zlepší se monitorování životního prostředí a indikátory. Zvláštní úsilí bude věnováno podpoře rozvoje digitálních dvojčat systémů Země ve spolupráci s iniciativou Destination Earth v rámci evropské strategie pro data. Díky podpoře lepšího porozumění dopadům globálních změn, pozorování životního prostředí a používání digitálních a velkých datových technologií k posouzení socioekonomických a environmentálních aspektů budou systémy a toky poskytovat spolehlivé a spolehlivé informace a umožní řádná rozhodovací a adaptační opatření. Efektivní znalostní a inovační systémy navíc podpoří nové řešení, které zohlední široké spektrum stakeholderů, vědomých si rizika, založené na místě a vedené komunitou, které budou ku prospěchu všem, od prvovýrobců po spotřebitele. Rozhraní mezi EU a mezinárodními vědecko-politickými rozhraními budou posílena s cílem zavést modely správy podporující udržitelná řešení, která mají být použita.

zdroj: Rostlinyprobudoucnost.com


Vytisknout